P-007

产品规格

滑动以查看更多

P-007 系列 产品特性:

零件代号 中心频率
(KHz)
电源电压
(V)
电源电流
(mA)
接收距离
(m)
半角
(deg)
Typ Min Max Typ Max Min Typ
ND032379E-C 37.9 2.7 5.5 1.0 1.5 7 10 90
ND033379E-C 32.7, 37.9, 56.7 2.7 5.5 1.0 1.2 10 16 90

本目录中的资料及数据仅供参考,如有变更,怒不另行通知。

产品特性

滑动以查看更多

证书

WIT万泰认证
CNEX
CNAS
ilac-MRA
CDGL
MA
ISO 140001
ISO 9001:2001